ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อกำหนดในการใช้งานYKK AP

บริษัท YKK AP (THAILAND) จำกัดเป็นเจ้าของและใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านที่เข้าชมเว็บไซต์ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์นี้

เอกสารและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้

  1. เอกสารและเนื้อหาทั้งหมดถูกนำเสนอบนพื้นฐาน “สภาพที่เป็นอยู่” บริษัท YKK AP (THAILAND) ปฏิเสธการรับรองหรือการรับประกันใดๆทั้งหมดทั้งทางตรงและทางอ้อม ความถูกต้องแม่นยำ ความเหมาะสม เพื่อจุดมุ่งหมายพิเศษหรือเพื่อไม่ให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์
  2. เอกสารที่อยู่บนเว็บไซต์อาจถูกเปลี่ยนแปลงหรือลบทิ้งได้ทุกเวลาโดยไม่มีการแจ้งเตือนใด ๆ

ทรัพย์สินทางปัญญา

  1. เอกสารต่างๆรวมถึงภาพเหมือนและตัวแสดงผลกราฟฟิกที่อยูในเว็บไซต์ถูกคุ้มครองโดยกฏหมายลิขสิทธิ์และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องขอปฏิเสธการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันหรือการรับประกันโดยนัยใด ๆ เกี่ยวกับความสามารถเชิงพาณิชย์, ความถูกต้องเหมาะสมความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัท YKK AP (THAILAND) และ/หรือบริษัทอื่นในเครือ YKK (กลุ่มบริษัท YKK) เป็นเจ้าของสิทธิ์และมีสิทธิ์ที่จะใช้ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ เอกสารในเว็บไซต์นี้ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการทำสำเนาการส่งและการเปลี่ยนแปลงการส่งต่อ และการเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท YKK AP (THAILAND) และ/หรือบริษัทในเครือ YKK
  2. การใช้เครื่องหมายการค้า ”YKK AP” บนเว็บไซต์ และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ โลโก้ และชื่อยี่ห้อในเครือบริษัทYKKโดยไม่ได้รับการยินยอมก่อนล่วงหน้าจากเจ้าของเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด

ลิงค์

  1. คุณอาจจะไม่สามารถลิ้งก์เข้ากับเว็บไซต์นี้โดยปราศจากการได้รับการยินยอมก่อนล่วงหน้าจากบริษัท YKK AP (THAILAND) ในกรณีที่คุณต้องการลิงค์ กรุณาติดต่อบริษัท YKK AP (THAILAND) ล่วงหน้าก่อนที่จะสร้างลิงค์อื่น ๆ บริษัท YKK AP อาจจะปฏิเสธคำร้องขอที่จะอนุญาติให้เข้าสู่เว็บไซต์ได้
  2. เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (รวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะ เว็บไซต์ของบริษัท YKK AP (THAILAND) และบริษัทในเครือ YKK และบริษัทลูก) ลิ้งค์เข้ากับเว็บไซต์นี้ และลิ้งจากเว็บไซต์นี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของบริษัท YKK AP (THAILAND) และ/หรือบริษัท YKK, บริษัท YKK AP (THAILAND) และ/หรือ YKK จะไม่รับผิดชอบต่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเพื่อที่จะเชื่อมต่อ หรือ การเชื่อมเว็บไซต์ของบุคคลที่สามจากเว็บไซต์นี้

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

บริษัท YKK AP (THAILAND) และ/หรือ YKK จะไม่ต้องรับผิดต่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ กับความเสียหายที่เพิ่งจะเคยเกิดขึ้น หรือที่เป็นผลสืบเนื่อง ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญาหรือไม่สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวกับการใช้เอกสารในเว็บไซต์ (แม้ว่าบริษัท YKK AP (THAILAND) และ/หรือ YKK เคยได้รับการแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายมาก่อน)

ข้อมูลส่วนบุคคล

ก่อนที่ YKK AP (THAILAND) จะทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน YKK AP (THAILAND) จะแจ้งให้ท่านทราบถึงจุดมุ่งหมายของการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ อีกทั้งจะดูแลจัดการข้อมูลเหล่านี้ให้เหมาะสมและไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมก่อน หากท่านยืนยันที่จะการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัท YKK AP (THAILAND) จะพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อตอบสนองคำร้องขอของคุณ

กฏหมายที่บังคับใช้และเขตอำนาจการควบคุม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฏหมายของบริษัท YKK AP (THAILAND) ยกเว้นที่มีการระบุไว้นอกเหนือจากนี้